วิธีเข้าสู่ระบบ 1. ชื่อผู้ใช้ (User Name) ให้นักเรียนใส่เลขประจำตัว
2. รหัสผ่าน (password) ให้ใส่ 123456

หมายเหตุ : ม.3 และ ม.6  ไม่ต้องเลือกชุมนุม เนื่องจากต้องอยู่ชุมนุม O-net
ม. 4/1 - 4/3 ไม่ต้องเลือกชุมนุม

http://checkchue.com/bw/register/slogin.php