โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ครูภัทธมล ผลสว่าง

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ครูเพลิน แก้วสุข

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูพิชามญช์ จันทศร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิริพร อุดมรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูพรพนา แก้วกาหลง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิราณี ป้อมปราการ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเกรียงไกร ริดเกาะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูฉัตรวรุณ พจนการุณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิริภรณ์ จุลฬา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูธนาวดี อินทะนอย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเบญจมาศ ทองนุ่ม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูอาทิตยา จันที

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูวิรัลยุพา ทองพัด

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรปภา พึ่งบัว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ครูวิไลวรรณ ขันแก้ว

  ครู

^